Dilluns, Setembre 16, 2019

Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

a. Amb aquesta nova convocatòria s’intenta donar un impuls perquè incorporin aquesta font d’energia renovable i, per tant, redueixin el consum d’energia elèctrica procedent de la xarxa o d’equips electrògens així com les emissions de CO2, fomentant les instal·lacions fotovoltaiques, davant la producció d’energia elèctrica amb combustibles més contaminants, per la qual cosa ja estan establerts prèviament uns criteris específics en la convocatòria i es considera que tots els peticionaris tenen els mateixos drets, que no calen la comparació ni la prelació i que està justificat que s’hagi optat per concedir les subvencions d’acord amb l’ordre d’entrada.

b.
Objecte:

c.

d. Aprovar i regular la convocatòria pública d’ajudes per al foment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques i comunitats de propietaris; i de fins a 50 kWp de potencia de pic, promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials.

Són subvencionables:

-. Les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 3 kWp per a persones físiques.

-. Els sistemes d’acumulació d’ió liti que s’incorporin a instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d’aquesta convocatòria subvencionar sistemes d’acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents.

e.

Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

f.

g. Els beneficiaris són:

- Les petites i mitjanes empreses constituïdes legalment següents: persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats de béns, que duguin a terme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els edificis o subministraments relacionats amb la seva activitat empresarial, les instal·lacions o les actuacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució. Per tant, no s’inclouen com a beneficiàries les empreses del sector públic.

- Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme les instal·lacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució en els edificis o subministraments destinats a la seva activitat social, i que tenguin el domicili i desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears i les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal·lacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució en els habitatges o instal·lacions que s’ubiquin a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El termini per presentar les sol·licituds és:

A partir del cinquè dia de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza als tres mesos d'haver-se publicat, o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Si vols veure més informació clic aquí

Per veure BOIB fes clic aquí

 

Convocatoria de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro, pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales

Con esta nueva convocatoria se intenta dar un impulso para que se incorporen estas fuentes de energía renovable y, por tanto, se reduzca el consumo de energía eléctrica procedente de la red o de equipos electrógenos, así como las emisiones de CO2, fomentando las instalaciones fotovoltaicas, frente la producción de energía eléctrica con combustibles más contaminantes, para lo cual ya están establecidos previamente unos criterios específicos en la convocatoria y se considera que todos los peticionarios tienen los mismos derechos, que no hacen falta en la comparación ni la prelación y que está justificado que se haya optado por conceder les subvenciones de acuerdo con el orden de entrada.

Objeto:
h.

i. Aprobar y regular la convocatoria pública de ayudas para el fomento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica, de hasta 3 kWp de potencia de pico, promovidas para persones físicas y comunidades de propietarios; y de hasta 50 kWp de potencia de pico, promovidas para pequeñas y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones empresariales.

Son subvencionables:

-. Las instalaciones microeólicas de hasta 10 kWp para pequeñas y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones empresariales; y de hasta 3 kWp para persones físicas.

-. Los sistemas de acumulación de ion, litio que se incorporen a instalaciones fotovoltaicas o microeólicas. No es objeto de esta convocatoria subvencionar sistemas de acumulación para instalaciones fotovoltaicas existentes.

j.

Estas ayudes están cofinanciadas en un 50% a cargo del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las Islas Baleares.

k.

l. Los beneficiarios son:

- Las pequeñas y medianas empresas constituidas legalmente siguientes: persones físicas, persones jurídicas de derecho privado y comunidades de bienes, que lleve a término en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, y en los edificios o suministros relacionados con su actividad empresarial, las instalaciones o las actuaciones establecidas en el apartado 4 de esta Resolución. Por tanto, no se incluyen como a beneficiarias les empresas del sector público.

- Las entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones empresariales constituidas legalmente que lleven a término las instalaciones establecidas en el apartado 4 de esta Resolución en los edificios o suministros destinados a su actividad social, y que tengan el domicilio y desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
- Las persones físicas que tengan domicilio en las Islas Baleares y las comunidades de propietarios que lleven a término las instalaciones establecidas en el apartado 4 de esta Resolución en los viviendas o instalaciones que se ubiquen en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

El plazo para presentar las solicitudes es:

A partir del quinto día de la publicación de esta Resolución en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y finaliza a los tres meses de haberse publicado, o hasta el posible agotamiento dentro de este período, de la cantidad económica asignada a esta convocatoria.

Si deseas ver más información clic aquí

Para ver BOIB hacer clic aquí

Acces per socis

Si NO és soci d’ABTECIR, pot veure els avantatges i serveis de fer-se soci i si vol fer-se’n, pot veure full de sol·licitud d’admissió de soci.

Segueix-nos a les xarxes socials

facebook-75    twitter-75    linkedin

b-cursos-instaladores-abtecir

butlletins-abtecir

Noticies Abtecir

 • “Jornada sobre biohabitabilidad y estandar passivhaus. Hacia el edificio sano y eficiente” a la UIB >

   Es va celebrar a la UIB (Universitat de les Illes Balears) la “Jornada sobre biohabitabilidad y estandar passivhaus. Hacia el Read More
 • 19 de juny de 2019 Assemblea General i Sopar de Germanor d’ABTECIR >

  El passat 19 de juny se va celebrar l’Assemblea General i sopar d’ABTECIR 2019 a l’Hotel Fontanellas Playa de Palma. Read More
 • “Dimarts tècnic” sobre “Eficiencia en las instalacions térmiques centralitzades dels edificis de consum casi Nul” en la UIB >

  ABTECIR va celebrar a la UIB (Universitat de les Illes Balears) un “dimarts tècnic” sobre “Eficiencia en las instalacions térmiques Read More
 • NOVES ENTITATS COL·LABORADORES >

  Read More
 • NOVA ENTITAT COL·LABORADORA, GRUNDFOS >

  NOVA ENTITAT COL·LABORADORA, GRUNDFOS   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10