Dimarts, Juny 25, 2019

Convocatòria de subvencions per al foment de la biomassa dirigida a administracions locals de les Illes Balears i a petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

biomasssa abtecir

Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions de biomassa de més de 20 kW, promogudes per administracions locals, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.

Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

L’objecte de la convocatòria és fomentar les instal·lacions de biomassa, davant la producció d’energia amb combustibles més contaminants, per la qual cosa ja estan establerts prèviament uns criteris específics en la convocatòria i es considera que tots els peticionaris tenen els mateixos drets, que no calen la comparació ni la prelació i que està justificat que s’hagi optat per concedir les subvencions d’acord amb l’ordre d’entrada.

Els beneficiaris són:

a.- Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b.- Les petites i mitjanes empreses.

c.- Les associacions empresarials.

 

Aquesta convocatòria es tramita amb caràcter pluriennal per un import de 559.000,00 €, amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis 2018 i 2019 i, en funció de la naturalesa dels beneficiaris, per les anualitats, els imports són els següents:

Any 2018: 40.000,00 €

Any 2019: 519.000,00 €

 

Són subvencionables:

a) Noves instal·lacions de producció d’energia tèrmica que utilitzin com a combustible biomassa, amb una potència mínima de 20 kW tèrmics de potencia nominal.

b) No s’hi inclouen els sistemes de generació d'energia tèrmica del tipus estufa o casset de xemeneia que proporcionin exclusivament calor directa en el lloc on s’instal·lin i no posseeixin circuit hidràulic/aire de calefacció o aigua calenta sanitària.

L’IVA és subvencionable sempre que el beneficiari no el pugui recuperar o compensar.

 

Les quanties de les ajudes són:

1.- Quanties de subvenció:

a) Per a les sol·licituds presentades per les entitats de l’apartat 2.1bo associacions empresarials, un màxim de subvenció del 35 % de l’import de la inversió màxima admissible.

b) Per a les sol·licituds presentades per consells insulars, ajuntaments i entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears, un màxim de subvenció del 50 % de l’import de la inversió màxima admissible.

2.- En el cas de calderes, i en funció de la tipologia de les instal·lacions, la inversió màxima admissible és la següent:

a) Instal·lacions de generació d’aigua calenta i/o calefacció de fins a 50 kW per a un edifici: 600 €/kW.

b) Instal·lacions de generació d’aigua calenta i/o calefacció de més de 50 kW per a un edifici: 400 €/kW.

c) Instal·lacions de generació d’aigua calenta i/o calefacció i refrigeració de fins a 50 kW per a un edifici: 800 €/kW.

d) Instal·lacions de generació d’aigua calenta i/o calefacció i refrigeració de més de 50 kW per a un edifici: 700 €/kW.

e) Instal·lacions de generació d’aigua calenta i/o calefacció de més de 50 kW per a dos o més edificis: 500 €/kW.

f) Instal·lacions de generació d’aigua calenta i/o calefacció i refrigeració de més de 50 kW per a dos o més edificis: 800 €/kW.

Les inversions objecte de la sol·licitud s'han de dur a terme a l’àmbit territorial de les Illes Balears i s’han d’executar i pagar dins el període que va des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d’atorgament. Si es tracta d'una empresa o associació empresarial de les especificades en els apartats 2.1 b o 2.1 c, ha de indicar a la sol·licitud de subvenció si ha d'executar les inversions al llarg de 2018 o si les farà fins el 2019. Si es tracta dels beneficiaris que s'esmenten en l’apartat 2.1 a, el termini de justificació ha de ser obligatòriament fins al 2019. En el cas dels beneficiaris que vulguin fer les inversions el 2018, el termini no pot ser superior al 9 de novembre de 2018, i en el cas dels beneficiaris que vulguin dur-les a terme fins el 2019, no pot ser superior al 14 de setembre de 2019. Computa com a data de sol·licitud la data d’entrada en el Registre de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en les seves delegacions o en qualssevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

 

El termini per presentar les sol·licituds:

A partir del cinquè dia de la publicació d’aquesta Resolució en elButlletí Oficial de les Illes Balearsi finalitza als tres mesos d'haver-se publicat, o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.


Si vols veure més informació clic aquí

Per veure BOIB fes clic aquí

Acces per socis

Si NO és soci d’ABTECIR, pot veure els avantatges i serveis de fer-se soci i si vol fer-se’n, pot veure full de sol·licitud d’admissió de soci.

Segueix-nos a les xarxes socials

facebook-75    twitter-75    linkedin

b-cursos-instaladores-abtecir

butlletins-abtecir

Noticies Abtecir

 • NOVA ENTITAT COL·LABORADORA, GRUNDFOS >

  NOVA ENTITAT COL·LABORADORA, GRUNDFOS   Read More
 • 09 y 10 DE MAYO II CONGRESO EECN >

  ABTECIR y el Colegio de Aparejadores de Mallorca organizan el II Congreso de Edificios de Consumo de Energia Casi Nulo: Read More
 • Nova imatge d’ABTECIR >

  Nova imatge d’ABTECIR. Read More
 • Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials >

  a. Amb aquesta nova convocatòria s’intenta donar un impuls perquè incorporin aquesta font d’energia renovable i, per tant, redueixin el Read More
 • NOVA ENTITAT COL·LABORADORA, HOSCLIMA >

  NOVA ENTITAT COL·LABORADORA, HOSCLIMA. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10